For Successful PSC preparation

Geography (भुगोल) Series 1 Answers

 

  1. The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ?

Answer: Option B

 

  1. संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ?

Answer: Option A

 

  1. सन २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा बढि सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो ?

Answer: Option A (https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/06/13/top-10-gold-producing-countries/#7fdba0c74a87)

 

  1. कम विष्पोटक प्रकारको ज्वालामुखिलाई के भनिन्छ ?

              Answer: Option A

  1. The Himalayan mountain system belongs to which of the following?

Answer: Option B

 

  1. सुर्यबाट हुने ईन्फ्रारेड रेडिएसन (infrared radiation ) लाई तलका मध्ये के ले सबैभन्दा वढि सोस्छ ?

Answer: Option A

 

  1. The island state of Australia is

Answer: Option A

 

  1. दिनको लम्बाई के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ ?

            Answer: Option A

 

  1. Animal र Plants को सबैभन्दा बढि प्रजाति तलका मध्ये कहाँ कहाँ पाईन्छ ?

Answer: Option D

 

  1. Europe मा Finland and Sweden छुट्याउने खाँडि (Gulf) कुन हो ?

Answer: Option A

 

Leave a Reply

Close Menu